Rodo

Firma ARIES Edward Skał z siedzibą w 94-007 Łódź, ul. Maratońska 162 świadczy usługi w zakresie produkcji i montażu stolarki otworowej oparte na wiedzy i zaufaniu. Każdy klient obsługiwany przez naszą firmę może mieć pewność, że jego dane osobowe przetwarzane są w bezpieczny sposób. Dlatego też działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.EE.L Nr 119, str. 1) zwanej dalej: RODO, informuję o przysługujących Pani/Panu prawach na gruncie przepisów ochrony danych osobowych. Rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach członkowskich od 25 maja 2018 r.

W związku z wchodzącym w życie w/w rozporządzeniem pragnąc dopełnić obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARIES Firma Produkcyjno- Handlowa Edward Skał z siedzibą w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 162 NIP 729-100-71-56

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów na wykonanie usług budowlanych, ofertowania  produktów i usług oraz fakturowania.

3)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, zleceniodawcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe i prawne, Poczta Polska.

4)  Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

5) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umów oraz na czas niezbędny ze względów księgowych (skarbowych) i  prawnych.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Przy czym jest niezbędne do zawarcia umowy.

9)  Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.